• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

 Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ścIślej wszczepić w Chrustusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).

 

Czym jest bierzmowanie?
 Bierzmowanie do sakrament dojrzałości w wierze, który dopełnia łaskę chrztu świętego. Przyjmuje się go tylko raz w życiu. Osoba bierzmowana otrzymuje znamię daru Ducha Świętego, a Duch Święty nie tylko uświęca ją wewnętrznie, ale napełnia też mocą, by mogła odważnie budować Kościół poprzez głoszenie w codziennym życiu Ewangelii.

 

W jakim wieku przyjmuje się sakrament bierzmowania?
 Z reguły sakrament bierzmowania przyjmuje młodzież w wieku około 15 - 16 lat. Po kilkumiesięcznym okresie przygotowań na katechezie szkolnej oraz podczas spotkań w parafii, młodzież otrzymuje sakrament z rąk księdza biskupa, który odwiedza parafię.

 

Jakie dokumenty potrzebne są do przyjęcia sakramentu bierzmowania?
 Aby przyjąć sakrament bierzmowania należy dostarczyć do parafii świadectwo chrztu św. i wypełnić odpowiedni formularz (dostępny na stronach poszczególnych parafii bądź bezpośrednio u księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do bierzmowania).

 

Czy wymagana jest zgoda na bierzmowanie poza własną parafią?
 Często zdarza się, że młodzież przystępuje do bierzmowania w nie swojej parafii, gdyż np. pragnie przyjąć sakrament razem z kolegami z klasy. W takiej sytuacji należy o tym fakcie powiadomić swoją parafię, jednak pisemna zgoda nie jest wymagana. Proboszcz nie powinien robić przeszkód, by osoba ta przystąpiła do sakramentu bierzmowania w innej parafii.

 

Czy osoba dorosła może przyjąć sakrament bierzmowania?
 Jeżeli w wieku szkolnym z różnych przyczyn ktoś nie przyjął tego sakramentu, oczywiście może zrobić to w wieku dojrzałym. W takiej sytuacji osoba ta powinna zgłosić się do proboszcza swojej parafii, by móc indywidualnie się przygotować. Po okresie przygotowania osoba ta może przyjąć sakrament w swojej parafii razem z młodzieżą (na ogół bierzmowanie w parafii udzielane jest raz w roku) lub proboszcz zgłasza kandydata do bierzmowania w innej parafii czy w katowickiej katedrze (bierzmowanie w katedrze udzielane jest kilka razy w roku).

 

Czy tylko biskup może udzielić sakramentu bierzmowania?
 Z reguły sakramentu tego udziela biskup, jednak w szczególnych przypadkach biskup może delegować proboszcza lub innego kapłana do udzielenia sakramentu bierzmowania.

 

Bierzmowanie w naszej parafii

a) Przygotowanie dalsze rozpoczyna się w klasie 6 szkoły podstawowej i polega na zapoznaniu się z różnorodnymi formami pobożności dostępnymi w parafii.


b) Przygotowanie bliższe dotyczy klas 8 szkoły podstawowej. Kandydaci mają prawo wyboru jednego spośród trzech głównych elementów formacji
- Udział w rekolekcjach
- Spotkania w małych grupach
- Spotkania w ramach Ruchu Światło-Życie


  Prócz jednej z powyższych możliwości kandydaci do bierzmowania biorą udział w spotkaniach z zaproszonym gościem, oglądają film oraz uczestniczą w różnych formach pobożności proponowanych w parafii.