• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

 

Koło Misyjne

 

  Ewangelizacja jest największym i najbardziej porywającym wezwaniem, wobec którego Kościół staje  od początku swego istnienia. Rzeczywistym źródłem tego wezwania są nie tylko różne sytuacje społeczne i kulturowe, z jakimi styka się on w dziejach, ile nakaz Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, określający samą rację istnienia Kościoła: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)

  Jednakże moment historyczny, który obecnie przeżywamy, a w każdym razie przeżywają go liczne narody, stanowi wielkie wezwanie do „nowej ewangelizacji”, to znaczy do głoszenia Ewangelii zawsze nowej i zawsze niosącej nowość; do ewangelizacji, która musi  być prowadzona „z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu”

Jan Paweł II, Veritatis Splendor, nr 106.

  Podstawowym zadaniem Koła misyjnego jest ukazanie potrzeby stałej dyspozycji do wypełniania Jezusowego nakazu misyjnego „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody…Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20).

  Nakaz misyjny wzywa do działania, do stwarzania sytuacji dających możliwość  wcielenia w życie powyższych słów Jezusa. Koło misyjne  ma za zadanie rozbudzić ducha misyjnego, wyzwolić twórczą aktywność, rozwinąć talenty. Skutkiem takiej aktywności będzie ukształtowana w uczestnikach postawa misyjna i postawa Caritas, których priorytetem jest dawanie z siebie, a nie tylko branie.