• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

Czym jest sakrament małżeństwa?
Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie... Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej (KKK 1603).

Sprawy formalne
W momencie, kiedy narzeczeni postanawiają zawrzeć sakramentalny związek małżeński, winni udać się do parafii, by ustalić datę ślubu.
Na około 5 - 6 miesięcy przed planowanym ślubem narzeczeni spisują protokół z rozmów kanoniczno-duszpasterskich, zwany potocznie protokołem przedślubnym. Aby kapłan mógł spisać taki protokół, narzeczeni winni posiadać następujące dokumenty:
- ważne dowody osobiste,
- świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu - dokumenty te ważne są 6 miesięcy (licząc wstecz od dnia planowanego ślubu). Jeżeli któryś z narzeczonych przyjął sakrament chrztu św. w parafii, w której spisywany jest protokół, wówczas nie musi prosić o wystawienie stosownego świadectwa,
- świadectwa bierzmowania - jeżeli brak adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego - ważne 6 miesięcy (licząc wstecz od dnia planowanego ślubu),
- świadectwo ukończenia religii w ostatniej szkole, do której uczęszczał narzeczony lub narzeczona.
Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii, wówczas przy spisywaniu protokółu przedślubnego otrzymują "Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi", którą zanoszą do kancelarii parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez dwie niedziele lub w jedną niedzielę i jeden dzień uroczystości kościelnej.